สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมกับ Max Planck Institute for Polymer Research เมืองไมนซ์ ประเทศเยอรมนี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

15 มกราคม 2561

 สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมกับ Max Planck Institute for Polymer Research เมืองไมนซ์ ประเทศเยอรมนี  จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี และ Professor Dr.Katharina Landfester ผู้อำนวยการ Max Planck Institute for Polymer Research เป็นประธานลงนาม และมี Assoc. Prof. Dr. Daniel Crespy และ Dr. Manfred Wagner ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการโดยมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และบุคลากร สนับสนุนให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาและการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประเทศในอนาคต

 

SHARE