สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อความยั่งยืน" ณ สถาบันวิทยสิริเมธี

02 กุมภาพันธ์ 2560
SHARE
รูปภาพ