VISTEC KVIS จัดค่ายให้น้อง

24 มกราคม 2560
สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ดำเนินโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอุดมศึกษาสู่ประถมศึกษา โดยอาจารย์ บุคลากรรวมถึงนิสิต และนักเรียนที่มีจิตอาสาของสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ าในการช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สังคม ชุมชน โดยรอบสถานศึกษา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในชุมชนวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

การจัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง โรงเรียนวัดป่ายุบ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) ให้ดีขึ้น  และ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี ทำให้การจัดค่ายประสบความสำเร็จ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดยการสื่อความผ่านภาพ ที่ช่วยในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  และได้เพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ นับเป็นกิจกรรมจากพี่สู่น้องที่เติมเต็ม ความสุข ความรู้ และความสามารถ  เพื่อให้เด็กๆเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
 
SHARE
รูปภาพ