16 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิทยสิริเมธีได้จัดงานสัมนาภายใต้หัวข้อ “Data Science & Engineering Seminar ณ สถาบันวิทยสิริเมธี วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษหลายท่านมาร่วมให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ความก้าวหน้าในงานวิจัยด้าน Data Science รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในช่วง Panel Discussion ของงานอีกด้วย ภายในงานสัมมนามีการพูดถึงหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในยุคที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวสู่ดิจิทัล เช่น Cloud Computing, Machine Learning & Robotics, Deep Learning Application, Data Streaming, Block Chain, Database Management เป็นต้น ซึ่งข้อมูลความรู้ของงานสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากภาครัฐและองค์กรเอกชน ในการปรับตัวทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมขององค์กรให้ทันต่อการพลิกผันของเทคโนโลยี (Digital Disruption) เพื่อนำพาประเทศเข้าสู่ยุค 4.0

               การเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล สถาบันวิทยสิริเมธีในฐานะสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยชั้นแนวหน้า มีความพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2560 สถาบันได้เปิดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology: IST) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประเทศไทย อันจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิทยสิริเมธีได้จัดงานสัมนาภายใต้หัวข้อ “Data Science & Engineering Seminar ณ สถาบันวิทยสิริเมธี วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษหลายท่านมาร่วมให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ความก้าวหน้าในงานวิจัยด้าน Data Science รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในช่วง Panel Discussion ของงานอีกด้วย ภายในงานสัมมนามีการพูดถึงหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในยุคที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวสู่ดิจิทัล เช่น Cloud Computing, Machine Learning & Robotics, Deep Learning Application, Data Streaming, Block Chain, Database Management เป็นต้น ซึ่งข้อมูลความรู้ของงานสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากภาครัฐและองค์กรเอกชน ในการปรับตัวทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมขององค์กรให้ทันต่อการพลิกผันของเทคโนโลยี (Digital Disruption) เพื่อนำพาประเทศเข้าสู่ยุค 4.0

               การเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล สถาบันวิทยสิริเมธีในฐานะสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยชั้นแนวหน้า มีความพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2560 สถาบันได้เปิดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology: IST) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประเทศไทย อันจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ

SHARE