ร่วมสนับสนุน

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ โดยประสานพลังจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาร่วมกันสร้างความตระหนัก ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน ปลูกฝังวัฒนธรรมของการวิจัยและนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลังขับดันความสามารถ ของประเทศไทยในอนาคต

ร่วมบริจาค

โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม เลขที่บัญชี 071-0-18917-6

 

***กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแบบฟอร์มสนับสนุน
มาที่ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม อาคาร 1 ชั้น 5 ปตท. สำนักงานใหญ่
หรือส่งโทรสารได้ที่หมายเลข 02 537 3829 เพื่อจัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป