วารสารพลังไทย 5 สิงหาคม 60 (ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ YGA 2017)

17 มกราคม 2561

“ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว” กับ ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560  (YGA2017) โดยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ”  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้สัมผัสต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดการเรียนรู้ เพื่อนำไปประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์โครงงานของตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จุดเด่นของโครงการนี้คือ นอกจากเป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา และโอกาสในการไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้ว โครงการยังได้สอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งการบ่มเพาะทักษะความรู้ความสามารถด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มพูนความเข้าใจในการต่อยอดผลงาน ไปสู่การแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าและบริการสู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจเกิดใหม่ และธุรกิจเพื่อสังคมได้ตั้งแต่เยาว์วัย มีการนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในมุมหรือเรื่องราวที่แต่ละคนสนใจ เพื่อแบ่งปันแนวคิดและวิธีการค้นหาคำตอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นจิตสำนึก สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามโจทย์หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวสู่ธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

นักเรียนเจ้าของโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขัน จำนวน 45 ทีม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ทีม อาชีวศึกษา 15 ทีม) จะได้รับการบ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านกระบวนการฝึกฝนการตั้งคำถามเพื่อแสวงสิ่งที่ดีกว่า วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ค้นคิด ค้นคว้า ค้นหา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงปลูกจิตสานึกของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้สามารถนำไปใช้จริงในชุมชน สถานประกอบการ หรืออาจนำไปสู่สินค้าหรือบริการที่ออกสู่ตลาดได้ในอนาคต

               ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในการเข้าค่ายซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 45 ทีม รวมแล้วกว่า 150 คน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการประกวด รวมถึงการพัฒนาทักษะการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการต่อยอดแนวคิดเชิงธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลากหลายแห่งมาเป็นผู้บรรรยายให้ความรู้ อาทิ “ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Technique) และ “การทำโครงงานสู่การประกวดระดับนานาชาติ” โดย ผศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การเสวนาหัวข้อ “การตระหนักถึงจริยธรรมที่ควรปฏิบัติในการวิจัย Research Ethics” โดย ผศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และเวิร์คชอปหัวข้อ “การมองโอกาสทางธุรกิจโดยเครื่องมือ opportunity canvas” “แนวคิดการมองโอกาสทางธุรกิจ” “การตลาดสาหรับธุรกิจเทคโนโลยี” “การจัดทำแผนความเป็นไปได้ของธุรกิจ” โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งข้อมูลความรู้ต่างๆ จากการเข้าค่ายจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาโครงงานของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

               นอกจากนี้ ในค่ายยังมีกิจกรรมปฏิบัติการฝึกทักษะการตั้งคำถามเชิงวิทยาศาสตร์และการคิดค้นนวัตกรรม โดย ทีมนักวิจัยจากกลุ่ม ปตท. ได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานที่ผ่านการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเป็นสินค้า หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้งานผลิตออกสู่ตลาดใด้จริง ซึ่งการแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเหล่านี้ ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจ และมุมมองของนักเรียน และครูที่ปรึกษาในการทำโครงงาน สามารถสร้างเป้าหมายของการทำโครงงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

               หลังจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 45 ทีม จะต้องกลับไปพัฒนาโครงงานของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะมีกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงงาน ซึ่งโครงงานทั้งหมดจะมานำเสนอผลงานอีกครั้งในรอบคัดเลือกครั้งที่ 2 ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. วังน้อย จ.อยุธยา ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560

SHARE