เกี่ยวกับมูลนิธิ

ความเป็นมา

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (ชื่อเดิม มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง) จัดตั้งโดยกลุ่ม ปตท. 5 บริษัท คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 เลขทะเบียนลำดับที่ กท 2283 และได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 855 ของประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

จากเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ที่เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของคนไทย จึงเล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่จะช่วยสร้างความเป็นเลิศเชิงนวัตกรรมในระดับนานาชาติ สามารถผลิตบุคลากรของคนไทยให้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นของ คนไทยและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ

 
ในระยะแรกของการดำเนินงานของมูลนิธิในปี 2556-2558 จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งสถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ณ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า “สถาบันวิทยสิริเมธี” (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC)

 

ในระยะต่อไป มูลนิธิฯ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสถาบันอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นงานวิจัยชั้นนำระดับโลก
2
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ
3
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
4
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างให้เกิดสายวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ในประเทศ
5
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6
ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
7
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด
พันธกิจ
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ โดยประสานพลังจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันสร้างความตระหนัก ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน ปลูกฝังวัฒนธรรมของการวิจัยและนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลังขับดันความสามารถ ของประเทศไทยในอนาคต
วิสัยทัศน์
เปิดโอกาสเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาไทย
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ
Power of Innovation Foundation
ชื่อย่อภาษาไทย
มพน.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
PIN
ลักษณะการดำเนินงาน
ลักษณะการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ตั้ง
อาคาร 1 ชั้น 5 ปตท. สำนักงานใหญ่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02 537 3837
โทรสาร
02 537 3829
คณะกรรมการมูลนิธิและที่ปรึกษา
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานกรรมการ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองประธานกรรมการ
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
กรรมการ
นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการ
นายเติมชัย บุนนาค
กรรมการ
นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
กรรมการ
นางนิธิมา เทพวนังกูร
กรรมการและเหรัญญิก
นางพัชมณ หงษ์พานิช
กรรมการและเลขานุการ