ผลการประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560

2017

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (YGA 2017) รอบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ในปีนี้มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 402 ทีมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า มีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ระดับละ 15 ทีม จากนั้น ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันจะได้เข้าค่ายเพื่อพัฒนาแนวคิด และทักษะการทำโครงงาน โดยโครงการมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน และมีการลงพื้นที่ในการติดตามผลความก้าวหน้า ให้คำแนะนำ ปรับปรุงการทำโครงงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 45 ทีม

ในรอบชิงถ้วยพระราชทานนี้มีทีมผ่านเข้ารอบระดับละ 3 ทีม รวมเป็น 9 ทีม คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม การต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาผลงานที่สามารถพัฒนานำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป สำหรับผลงานที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 3 ระดับ มีดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงงานชุดแปลงพลังงานสำหรับนักเดินทาง จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานชุด DIY Filaments for 3D Printer จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
ระดับอาชีวศึกษา โครงงานชุดทุ่นอนุรักษ์ปะการังโดยใช้พลังงานคลื่นทะเล จากวิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้รีบเกียรติจาก คุณนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีรับถ้วยพระราชทาน และได้มอบเงินรางวัล ให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณพัชมณ หงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรศ.ดร. อุทุมพร พลาวงศ์ อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา

การดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 ได้ดำเนินการมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ หน่วยงาน องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักวิจัยจากกลุ่ม ปตท. นับเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติ ได้แสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ และมีโอกาสขยายผลต่อยอดในการพัฒนาเป็นธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต
SHARE
Image Gallery